heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Het verhaal van onze vereniging

Onze vereniging bestaat sinds 22 oktober 1991. Op die dag besloten een aantal inwoners van Nispen om een vereniging op te

richten die zich ging houden met het Nispens erfgoed. Dat doen we nu al meer dan 30 jaar. Door middel van het organiseren

van allerlei activiteiten besteden we aandacht aan het verleden van Nispen en omgeving. We leggen daarbij ook verbinding met

het heden en hebben eveneens oog voor de toekomst. Op die manier proberen we het ´het verhaal van Nispen´ continuïteit te

geven zodat het bijdraagt aan de identiteit van het dorp en zijn inwoners.

Hoe brengen we dat in praktijk?

We organiseren ledenactiviteiten in de vorm van een lezing of excursie. Daarnaast verzamelen we allerlei materiaal en objecten

die betrekking hebben op het Nispens erfgoed in de ruimste zin zoals boeken, foto's, documentatie en voorwerpen. We geven

bekendheid aan het verleden van Nispen door het organiseren van exposities, brengen publicaties uit en stellen afbeeldingen

en informatie digitaal beschikbaar. We streven naar behoud of een geschikte inpassing van het nog aanwezige

cultuurhistorische erfgoed in en rond Nispen zoals gebouwen en landschapselementen. Onze kennis en kunde stellen we graag

beschikbaar wanneer dat ons dorp of de regionale historie ten goede komt. Een uitgebreid overzicht van onze projecten en

activiteiten vindt u in de jaarverslagen van onze vereniging. De meest recente jaarverslagen kunt u bij het onderdeel

Verenigingsdocumenten op deze website nalezen. Deze en oudere jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarboeken van de

heemkundekring.

Samenwerken

Als één van de organisaties in Nispen vinden wij het vanzelfsprekend om samenwerking te zoeken met andere verenigingen en

stichtingen. Daar waar we elkaar kunnen versterken proberen we dit te doen, daar waar onze belangen uiteenlopen respecteren

we dat. Binnen de gemeente Roosendaal participeren wij in overleggen waarin het lokaal erfgoed centraal staat en hebben we

samen met de andere kringen en geïnteresseerden een Werkgroep Archeologie. Daarnaast zijn wij lid van Stichting Brabants

Heem, de provinciale belangenbehartiger van alle heemkundekringen in Noord-Brabant.

Meepraten

De doelstellingen die wij als vereniging nastreven liggen vast in onze statuten. Op welke wijze wij hieraan invulling geven is

steeds een kwestie van keuzes maken. Deze keuzes vormen het beleid van onze vereniging. Jaarlijks bespreken we onze

activiteiten en plannen met de leden.

Communicatie

Contact met de leden vinden wij belangrijk. Samen vormen we immers de vereniging! Al een aantal jaren gebruiken we onze

website als het belangrijkste communicatiemiddel. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan onze website raadplegen

voor de aankondiging van verenigingsactiviteiten en -nieuws. Daarnaast brengen wij al sinds de beginjaren van onze vereniging

periodiek een nieuwsbrief uit, het Nispens Heem Nieuws. Deze verspreiden we digitaal maar ook schriftelijk voor degenen die

dat op prijs stellen. Ook zijn we vertegenwoordigd op diverse sociale media. Naast verwijzingen naar onze website, verspreiden

we daar ook extra informatie in de vorm van nieuws en activiteiten van andere organisaties op cultuurhistorisch gebied.

Naam

De naam van onze vereniging verwijst naar het feit dat Nispen vroeger een heerlijkheid was. Een heerlijkheid moet men zien als

een verzameling van een aantal heerlijke rechten die een heer in een bepaald gebied had. Deze rechten had hij vaak in leen

gekregen van een graaf of hertog. Het in 1998 vastgestelde dorpswapen van Nispen verwijst naar de oorspronkelijke heren van

Nispen. De schrijfwijze van de naam van de vereniging is ontleend aan een vermelding in een akte van 3 april 1723 uit de

zogenaamde Criminele Rol van het Rechterlijk Archief van Roosendaal en Nispen.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Het verhaal van onze vereniging

Onze vereniging bestaat sinds 22 oktober

1991. Op die dag besloten een aantal

inwoners van Nispen om een vereniging

op te richten die zich ging houden met het

Nispens erfgoed. Dat doen we nu al meer

dan 30 jaar. Door middel van het

organiseren van allerlei activiteiten

besteden we aandacht aan het verleden

van Nispen en omgeving. We leggen

daarbij ook verbinding met het heden en

hebben eveneens oog voor de toekomst.

Op die manier proberen we het ´het

verhaal van Nispen´ continuïteit te geven

zodat het bijdraagt aan de identiteit van

het dorp en zijn inwoners.

Hoe brengen we dat in praktijk?

We organiseren ledenactiviteiten in de

vorm van een lezing of excursie.

Daarnaast verzamelen we allerlei

materiaal en objecten die betrekking

hebben op het Nispens erfgoed in de

ruimste zin zoals boeken, foto's,

documentatie en voorwerpen. We geven

bekendheid aan het verleden van Nispen

door het organiseren van exposities,

brengen publicaties uit en stellen

afbeeldingen en informatie digitaal

beschikbaar. We streven naar behoud of

een geschikte inpassing van het nog

aanwezige cultuurhistorische erfgoed in

en rond Nispen zoals gebouwen en

landschapselementen. Onze kennis en

kunde stellen we graag beschikbaar

wanneer dat ons dorp of de regionale

historie ten goede komt. Een uitgebreid

overzicht van onze projecten en

activiteiten vindt u in de jaarverslagen van

onze vereniging. De meest recente

jaarverslagen kunt u bij het onderdeel

Verenigingsdocumenten op deze website

nalezen. Deze en oudere jaarverslagen

zijn ook opgenomen in de jaarboeken van

de heemkundekring.

Samenwerken

Als één van de organisaties in Nispen

vinden wij het vanzelfsprekend om

samenwerking te zoeken met andere

verenigingen en stichtingen. Daar waar

we elkaar kunnen versterken proberen we

dit te doen, daar waar onze belangen

uiteenlopen respecteren we dat. Binnen

de gemeente Roosendaal participeren wij

in overleggen waarin het lokaal erfgoed

centraal staat en hebben we samen met

de andere kringen en geïnteresseerden

een Werkgroep Archeologie. Daarnaast

zijn wij lid van Stichting Brabants Heem,

de provinciale belangenbehartiger van

alle heemkundekringen in Noord-Brabant.

Meepraten

De doelstellingen die wij als vereniging

nastreven liggen vast in onze statuten.

Op welke wijze wij hieraan invulling geven

is steeds een kwestie van keuzes maken.

Deze keuzes vormen het beleid van onze

vereniging. Jaarlijks bespreken we onze

activiteiten en plannen met de leden.

Communicatie

Contact met de leden vinden wij

belangrijk. Samen vormen we immers de

vereniging! Al een aantal jaren gebruiken

we onze website als het belangrijkste

communicatiemiddel. Iedereen die daar

belangstelling voor heeft kan onze

website raadplegen voor de aankondiging

van verenigingsactiviteiten en -nieuws.

Daarnaast brengen wij al sinds de

beginjaren van onze vereniging periodiek

een nieuwsbrief uit, het Nispens Heem

Nieuws. Deze verspreiden we digitaal

maar ook schriftelijk voor degenen die dat

op prijs stellen. Ook zijn we

vertegenwoordigd op diverse sociale

media. Naast verwijzingen naar onze

website, verspreiden we daar ook extra

informatie in de vorm van nieuws en

activiteiten van andere organisaties op

cultuurhistorisch gebied.

Naam

De naam van onze vereniging verwijst

naar het feit dat Nispen vroeger een

heerlijkheid was. Een heerlijkheid moet

men zien als een verzameling van een

aantal heerlijke rechten die een heer in

een bepaald gebied had. Deze rechten

had hij vaak in leen gekregen van een

graaf of hertog. Het in 1998 vastgestelde

dorpswapen van Nispen verwijst naar de

oorspronkelijke heren van Nispen. De

schrijfwijze van de naam van de

vereniging is ontleend aan een

vermelding in een akte van 3 april 1723

uit de zogenaamde Criminele Rol van het

Rechterlijk Archief van Roosendaal en

Nispen.