heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Met dank aan stadhouder Frederik Hendrik

23-04-2023

Over enkele dagen vieren we Koningsdag. Een dag waarop de band tussen onze vorst en ons land centraal staat. Ook een

passende aanleiding om weer eens te kijken naar de historische relaties tussen Nispen en de voorouders van de koning. Deze

keer staan we stil bij stadhouder Frederik Hendrik.

Een oude band

Nispen behoorde in de Middeleeuwen tot het Land van Breda. Een gebied dat zich uitstrekte van Bergen op Zoom tot aan

Tilburg. Toen dit gebied werd verdeeld vanwege erfopvolging, kwamen Nispen en Roosendaal bij de latere baronie van Breda.

Via de familie Van Polanen kwamen beide plaatsen door een huwelijk uiteindelijk in het bezit van de familie Van Nassau. Als

heer van Breda hadden de Nassau’s allerlei bestuurlijke bevoegdheden zonder tussenkomst van de hertog van Brabant. Dat

maakte dat in de periode dat onze provincie een ‘generaliteitsland’ was, er bijvoorbeeld relatief meer vrijheid was voor

katholieken dan in de oostelijke helft van de provincie.

Cloveniersgilde

Een van de bevoegdheden van de heer van Breda was om toestemming te verlenen voor het oprichten van een schuttersgilde.

Stadhouder prins Frederik Hendrik van Oranje-Nassau verleende op 6 april 1628 aan de inwoners van Nispen, Borteldonk en

Rietgoor het ‘octrooi’ voor de oprichting van het Cloveniersgilde van de Bus. Het octrooi, zeg maar de stichtingsakte, bevat een

aantal artikelen waarin is vastgelegd waaraan de gildeleden zich moeten houden: rechten en plichten van het gilde tegenover

het wereldlijk gezag, het bestuur, de broederplicht en het onderling gedrag, financiële bepalingen (boetes, trouwgeld,

doodschuld e.d.) en allerlei regelingen betreffende het schieten, de rol van de schutterskoning en -keizer, enz.

Een huis

De naam ‘cloveniers’ duidt op de personen die een ‘clover’ (een musketgeweer) hanteren. Een andere naam voor clover was

‘bus’. De Nispenaren wilden graag zo´n gilde met deze uitrusting ter verhoging van de veiligheid in en het dorp en de

gehuchten. Het vormde een soort burgerwacht. Het gilde droeg de naam Sint Kristoffel, een patroonheilige. Het gilde heeft bijna

200 jaar een huis in eigendom gehad waar nu het pand Essenseweg 1 staat. Het werd pas in 1849 verkocht aan smid Antonie

van de Leur.

In het (befaamde of beruchte) Koningslied uit 2013 wordt gezongen over ‘hou me veilig’. Al enkele eeuwen geleden daarvoor

zorgde Frederik Hendrik door het verlenen van zijn toestemming dat het cloveniersgilde dat voor de inwoners van Nispen kon

waarmaken.

heemkundekring   de Heerlijckheijd Nispen
Contact Contactgegevens

Met dank aan stadhouder Frederik

Hendrik

23-04-2023

Over enkele dagen vieren we Koningsdag.

Een dag waarop de band tussen onze

vorst en ons land centraal staat. Ook een

passende aanleiding om weer eens te

kijken naar de historische relaties tussen

Nispen en de voorouders van de koning.

Deze keer staan we stil bij stadhouder

Frederik Hendrik.

Een oude band

Nispen behoorde in de Middeleeuwen tot

het Land van Breda. Een gebied dat zich

uitstrekte van Bergen op Zoom tot aan

Tilburg. Toen dit gebied werd verdeeld

vanwege erfopvolging, kwamen Nispen en

Roosendaal bij de latere baronie van

Breda. Via de familie Van Polanen

kwamen beide plaatsen door een huwelijk

uiteindelijk in het bezit van de familie Van

Nassau. Als heer van Breda hadden de

Nassau’s allerlei bestuurlijke

bevoegdheden zonder tussenkomst van

de hertog van Brabant. Dat maakte dat in

de periode dat onze provincie een

‘generaliteitsland’ was, er bijvoorbeeld

relatief meer vrijheid was voor katholieken

dan in de oostelijke helft van de provincie.

Cloveniersgilde

Een van de bevoegdheden van de heer

van Breda was om toestemming te

verlenen voor het oprichten van een

schuttersgilde. Stadhouder prins Frederik

Hendrik van Oranje-Nassau verleende op

6 april 1628 aan de inwoners van Nispen,

Borteldonk en Rietgoor het ‘octrooi’ voor

de oprichting van het Cloveniersgilde van

de Bus. Het octrooi, zeg maar de

stichtingsakte, bevat een aantal artikelen

waarin is vastgelegd waaraan de

gildeleden zich moeten houden: rechten

en plichten van het gilde tegenover het

wereldlijk gezag, het bestuur, de

broederplicht en het onderling gedrag,

financiële bepalingen (boetes, trouwgeld,

doodschuld e.d.) en allerlei regelingen

betreffende het schieten, de rol van de

schutterskoning en -keizer, enz.

Een huis

De naam ‘cloveniers’ duidt op de personen

die een ‘clover’ (een musketgeweer)

hanteren. Een andere naam voor clover

was ‘bus’. De Nispenaren wilden graag

zo´n gilde met deze uitrusting ter

verhoging van de veiligheid in en het dorp

en de gehuchten. Het vormde een soort

burgerwacht. Het gilde droeg de naam Sint

Kristoffel, een patroonheilige. Het gilde

heeft bijna 200 jaar een huis in eigendom

gehad waar nu het pand Essenseweg 1

staat. Het werd pas in 1849 verkocht aan

smid Antonie van de Leur.

In het (befaamde of beruchte) Koningslied

uit 2013 wordt gezongen over ‘hou me

veilig’. Al enkele eeuwen geleden daarvoor

zorgde Frederik Hendrik door het verlenen

van zijn toestemming dat het

cloveniersgilde dat voor de inwoners van

Nispen kon waarmaken.