zoeken  contact   extranet Home Home

Reactie heemkundekring op ontwerpomgevingsvisie

07-04-2022


Ruim een half jaar geleden heeft onze heemkundekring een reactie ingediend bij de gemeente Roosendaal op het voorontwerp van de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie “Roosendaal, Verbonden Stad” beschrijft de gemeente hoe zij de fysieke leefomgeving van de stad, de dorpen en het buitengebied wil beheren, gebruiken en ontwikkelen met het oog op de toekomst. Wat is er nu al goed en wat zijn de plannen voor de toekomst? En hoe kan deze visie werkelijkheid worden?

Waarom van belang?

De visie geeft onder meer aan waar in de toekomst eventueel woningbouw kan plaatsvinden, welke sporen uit het verleden bewaard worden en hoe de inrichting van het landschap kan worden verbeterd. Maar ook thema’s als klimaat, wegen en verkeer, energie, werken en gezondheid komen aan bod. Voor ons als heemkundekring is het belangrijk om te zorgen dat in de omgevingsvisie op de juiste manier aandacht is voor de cultuurhistorische waarden in en rond Nispen  (zoals sporen van de voormalige turfvaarten, archeologie en monumenten). En om te zorgen dat de opgenomen informatie correct en volledig is. De omgevingsvisie zelf heeft geen juridische status maar is straks wel het ‘fundament’ op basis waarvan verdere uitwerkingen in het omgevingsplan en andere documenten vorm krijgen. Ook wordt bij nieuwe ontwikkelingen gekeken wat hierover in de omgevingsvisie is opgenomen.


Wat is nu de stand van zaken?

Zoals gezegd hebben wij vorig jaar een reactie ingediend. Die bestond uit enkele aanvullingen en suggesties. Zoals over de aanwezigheid van erfgoed(restanten) in het dorp, de nog aanwezige sporen van de voormalige Nispense Turfvaart en de mogelijkheid om de restanten van slot Moerendaal zichtbaar te maken in relatie met wateropgaven en natuurontwikkeling. Eerder dit jaar is de ontwerpomgevingsvisie vastgesteld. Wij hebben geconcludeerd dat voor een groot deel aan onze opmerkingen tegemoet is gekomen. Waar dat niet is gebeurd, is voor ons ook helder waarom dat zo is. Niettemin was er voor ons aanleiding om toch nog voor enkele zaken (alsnog) aandacht te vragen. Daarom hebben wij vorige maand een zienswijze ingediend. Later dit voorjaar zal duidelijk worden hoe de gemeente hiermee omgaat en wat hiervan wordt op genomen in de uiteindelijke omgevingsvisie.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons