zoeken  contact   extranet Home Home

Wisseling van de wacht op jaarvergadering ‘22

11-03-2022


Met een staande ovatie werd donderdagavond 10 maart afscheid genomen van voorzitter René Leijdekkers. Maar er gebeurde nog veel meer op de jaarvergadering 2022 plaats in dorpshuis Nisipa. De opkomst van leden was helaas niet erg hoog en dat was jammer want er kwamen belangrijke onderwerpen ter sprake.


Contributieverhoging

Behalve het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering 2021 en de jaarverslagen 2021, stond ook de wijziging van de contributiebedragen op de agenda. Door de contributie met ingang van dit jaar te verhogen naar € 22 voor een volledig lidmaatschap en € 11 voor huisgenoten. De aanwezigen stemden formeel in met de wijziging van de artikelen in het Huishoudelijk Reglement die hier betrekking op hebben.


Wisselingen in het bestuur

Tevens vonden er belangrijke wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Voorzitter René Leijdekkers had het besluit genomen om na ruim 30 jaar bestuurslidmaatschap terug te treden uit het bestuur. Secretaris Inge Aerden was aftredend en had zich herkiesbaar gesteld, hetgeen door de vergadering werd geaccordeerd. Ook werden door het bestuur twee kandidaten voorgedragen als bestuurslid, te weten de heer Hans Wentink en de heer Toon van Wesel. Zij werden met algemene stemmen door de vergadering gekozen. Wij zijn erg gelukkig met deze aanvulling van het bestuur en hopen dat ze het naar hun zin hebben. Hoe de taken binnen het nieuwe bestuur verdeeld worden, moet nog overlegd worden. Dat betekent dat er formeel nog geen nieuwe voorzitter is en om die reden maakte René Leijdekkers de rest van de vergadering af als voorzitter.


Praten over samenwerking minder urgent

We zijn zeer verheugd dat de heemkundekring op zowel bestuurlijk als financieel vlak in rustiger vaarwater is gekomen. Voor het nieuwe bestuur is de mooie taak weggelegd om samen met de leden verder te werken aan de doelen van de vereniging: het onderzoeken, promoten en beschermen van het Nispense erfgoed. De afgelopen jaren zijn gesprekken gevoerd met de heemkundekringen van Roosendaal en Wouw om te komen tot nauwere samenwerking. Dat blijkt een ingewikkeld proces dat een lange adem vergt. Ook op dit dossier hebben we nu wat meer lucht gekregen.


Actualiteiten

Het activiteitenprogramma 2022 is op enkele vaste onderdelen na nog niet ingevuld. Vanuit de leden kwamen enkele suggesties. Voordat de vergadering gesloten kon worden werden de leden nog bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot enkele actuele onderwerpen: de bouwplannen bij de Nispense molen en de actie om het bord met namen van gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog te herstellen. Twee leden hadden een onderwerp voor de rondvraag.


Uiteraard kon aan het afscheid van René Leijdekkers niet onopgemerkt voorbij worden gegaan. Namens bestuur en leden hield Inge Aerden een korte toespraak. Als dank voor zijn grote inzet voor de vereniging ontving René een welverdiende attentie. De avond werd afgesloten met een compilatie van filmmateriaal die een goed beeld gaf van wat er in  30 jaar heemkunde in Nispen is bereikt.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons