zoeken  contact   extranet Home Home

Aandacht voor omgevingsvisie en toestand archeologisch monument Moerendaal

01-09-2021


Streven naar behoud of een geschikte inpassing van het nog aanwezige cultuurhistorische erfgoed in en rond Nispen zoals gebouwen en landschapselementen zien wij als een taak voor onze vereniging. Daarom hebben wij recent gereageerd op het voorontwerp van de omgevingsvisie van de gemeente Roosendaal. Ook hebben wij onze zorgen uitgesproken over de toestand van de restanten van ‘kasteel Moerendaal’. Hieronder kunt u daar meer over lezen.


Omgevingsvisie

Deze zomer heeft het voorontwerp van de omgevingsvisie van de gemeente Roosendaal ter inzage gelegen. In dit stuk staat aangegeven hoe de gemeente komende jaren op ruimtelijk gebied Roosendaal verder wil laten ontwikkelen. Het belangrijkste wat Nispen betreft is de mogelijkheid van nieuwe woningbouw in het gebied Essenseweg, Bergsebaan, Klokbergsestraat, in het buitengebied tussen Nispen en Roosendaal ontwikkeling van landgoederen en versterking van diverse natuurwaarden. Zo wordt expliciet verwezen naar de Elderse Turfvaart.

Wat naar onze mening ten onrechte niet vermeld wordt zijn de restanten van de turfvaart in de Nigtestraat, de funderingen van de oude kerken en het archeologisch monument kasteel Moerendaal. Het bestuur heeft een schriftelijke inspraakreactie ingediend waarin op het ontbreken van bovengenoemd erfgoed is gewezen alsmede het belang van goed archeologisch onderzoek bij nieuwbouwplannen.


Zorgen om overblijfselen ‘kasteel Moerendaal’

Overigens maakt het bestuur zich bezorgd over de toestand van de restanten van het voormalige ‘kasteel’ Moerendaal. Eens eigendom van de Antwerpse familie Rubens. In het verleden is een beukenhaag aangeplant om de omtrek van het verdwenen slotje weer te geven. De haag is voor zover bekend nooit gesnoeid en de wortels beschadigen de restanten in de grond. Op advies van gemeentearcheoloog Marco Vermunt heeft het bestuur bovenstaande grieven aangekaart bij het Waterschap Brabantse Delta, de huidige eigenaar van het perceel. Daarbij is er ook gewezen op het feit dat de toestand bij Moerendaal in schril contrast staat met de zorg die er is – ook vanuit het Waterschap – voor de restanten van het kasteel van Wouw.


Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons