zoeken  contact   extranet Home Home

Toekomst bestuur besproken tijdens jaarvergadering

21-02-2020


De jaarvergadering 2020 van onze heemkundekring vond plaats op donderdag 20 februari. Helaas was de opkomst met 13 aanwezige leden plus het bestuur zeer mager. Zeker omdat er belangrijke zaken op de agenda stonden. Nadat iedereen had genoten van een kopje koffie of thee met een appelflap erbij, opende voorzitter René Leijdekkers de Algemene Ledenvergadering. De verslagen van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag 2019 werden door secretaris Inge Aerden in verkorte vorm besproken en vervolgens door de leden ongewijzigd vastgesteld. Penningmeester Kees Schrauwen lichtte de jaarrekening 2019 toe. Namens de kascontrolecommissie kon Richard Konings meedelen dat er geen onregelmatigheden waren aangetroffen en daarom decharge kon worden verleend. Ondanks een verwacht tekort, stemde de ledenvergadering in met de voorgestelde begroting 2020.


Bestuursverkiezingen

Bij de bestuursverkiezingen werd Loes Gommeren-van Eekelen herkozen als bestuurslid. Na 9 jaar als penningmeester te hebben gefunctioneerd, had Kees Schrauwen besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Kees heeft zich bereid verklaard om de administratie te blijven verzorgen tot er een opvolger gevonden is. Als dank voor zijn inzet voor de vereniging ontving Kees een fles wijn en cadeaubon, alsmede een fraaie bos bloemen.


Sterkte bestuur bron van zorg

De sterkte van het bestuur is al enkele jaren een punt van zorg. En dit heeft ook gevolgen voor het functioneren van de vereniging. In 2019 heeft het bestuur daarom de eerste stappen gezet om te onderzoeken of er een vorm van samenwerking mogelijk is tussen de drie erfgoedverenigingen in de gemeente Roosendaal. Tijdens de jaarvergadering informeerde de voorzitter de leden over de stand van zaken. Door allerlei omstandigheden heeft een eerste gesprek pas kunnen plaatsvinden op 7 december in het Cultuurhuis Bovendonk, waar de heemkundekring van Roosendaal sinds de zomer van 2019 een onderkomen heeft. In maart staat er een vervolggesprek gepland waar ook regiocoördinator Otte Strouken van Brabants Heem bij aanwezig zal zijn.


Nog weinig bekend over samenwerking

Of het daadwerkelijk tot een nauwere samenwerking komt en hoe die precies vorm zal krijgen moet nog verder worden onderzocht. Een mogelijke constructie is dat de drie verenigingen blijven bestaan als ‘werkgroepen / afdelingen’ van een overkoepelend bestuur. Omdat er nog weinig concrete dingen te melden waren, merkten enkele aanwezige leden terecht op dat zij het lastig vonden om nu al een mening te geven over dit onderwerp. Het bestuur deed de toezegging dat nieuwe ontwikkelingen via de website en de nieuwsbrief naar de leden zullen worden gecommuniceerd. Indien dit wenselijk is, zal er door het bestuur een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven over dit onderwerp.

Loes Gommeren-van Eekelen presenteerde het activiteitenprogramma 2020 en de voorzitter deed bij de mededelingen verslag van het zandpadenproject van de Brabantse Hoeders. Na de rondvraag kon de vergadering worden gesloten.


Quiz

Als afsluiting stond er een korte quiz op het programma. Ad van Meir had een aantal leuke vragen samengesteld over de geschiedenis van Nispen die hij op een luchtige manier voorlegde aan de teams. Door middel van een beslissingsvraag aan de leden van het winnende team werd een individuele winnaar bepaald. Kees Schrauwen wist als eerste het goede antwoord te noemen, zodat hij met de eer en de wisselbeker naar huis mocht gaan.


Een aantal foto´s van deze avond treft u binnenkort aan bij het onderdeel In beeld op deze website.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn